Καλέστε μας στο 210 57 87 130

Loading color scheme

Πολιτική Ποιότητας / Ασφάλειας της Πληροφορίας

Βασικός στόχος του ΕΔΣ της «Exodos Travel ΕΕ» είναι η δημιουργία βάσης για τη διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διεργασιών και της ασφάλειας της πληροφορίας, έχοντας πάντα ως γνώμονα τη συνεχή ικανοποίηση των αναγκών και των προσδοκιών των πελατών της στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

Για την υλοποίηση των παραπάνω η Διοίκηση υποστηρίζει και εφαρμόζει αδιάλειπτα τις βασικές αρχές και τους κανόνες που διέπουν το ΕΔΣ της Εταιρίας καθιερώνοντας αντικειμενικούς σκοπούς για την ποιότητα / ασφάλεια πληροφορίας, βασιζόμενη στην αμέριστη και εποικοδομητική συνεργασία τόσο των εργαζομένων της όσο και των συνεργατών της.

Οι βασικές αρχές / δεσμεύσεις της Διοίκησης έτσι όπως αυτές εκφράζονται μέσα στις διαδικασίες του ΕΔΣ της Εταιρίας είναι:

• Η τήρηση των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων που σχετίζονται με τη δραστηριότητα της
• Η αναγνώριση των απαιτήσεων αλλά και των συνεπαγόμενων αναγκών των πελατών
• Η συμμόρφωση στις απαιτήσεις των προτύπων EN ISO 9001:2015 και ISO 27001:2013 και διαρκής βελτίωση του ΕΔΣ
• Η συνεχής υποστήριξη του πελάτη μετά την πώληση καθώς και η εποικοδομητική συνεργασία με το σύνολο των συνεργατών
• Η συνεχής ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού
• Η διερεύνηση αιτιών των μη συμμορφώσεων ή των παραπόνων και ο περαιτέρω καθορισμός διορθωτικών ενεργειών
• Η προστασία των συμφερόντων της και όσων συναλλάσσονται με αυτή και την εμπιστεύονται για τη χρήση και διακίνηση των εμπιστευτικών δεδομένων τους
• Η διασφάλιση της διαθεσιμότητας, τη ακεραιότητας και της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών, που παράγονται, λαμβάνονται και διακινούνται στο πλαίσιο έργων ασφαλείας.
• Η μεγιστοποίηση της αξιοπιστίας των πληροφοριακών πόρων της.

Οι αρχές του ΕΔΣ καθώς και οι αντικειμενικοί σκοποί για την ποιότητα / ασφάλεια πληροφορίας, ανασκοπούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα από τη Διοίκηση της Εταιρίας προκειμένου να προσαρμόζονται στις νέες ανάγκες των άμεσων και έμμεσων πελατών, των νομοθετικών απαιτήσεων αλλά και στην επίτευξη του στόχου για συνεχή βελτίωση των λειτουργιών της Εταιρίας.

Μέσα από τις συνεχείς ανασκοπήσεις των παραπάνω η Διοίκηση βρίσκεται σε συνεχή αναζήτηση για τον εντοπισμό τόσο ανθρώπινων όσο και υλικοτεχνικών αναγκών. Η Διοίκηση δεσμεύεται για την παροχή των απαιτούμενων πόρων για την κάλυψη των αναγκών, έτσι όπως αυτές προκύπτουν και διαμορφώνονται από τις υφιστάμενες καταστάσεις, στο μέγιστο των δυνατοτήτων της. Στην κατεύθυνση αυτή, ορίστηκε ο Υπεύθυνος Τμήματος Ποιότητας και Ασφάλειας της Πληροφορίας από τη Διοίκηση, ως εκπρόσωπός της, σε θέματα Ποιότητας και Ασφάλειας της Πληροφορίας. Όλα τα τμήματα της «Exodos Travel ΕΕ» έχουν την ευθύνη να ανταποκρίνονται, να αφομοιώνουν και να εφαρμόζουν τις διαδικασίες που απαιτεί το ΕΔΣ μέσα από τις καθημερινές δραστηριότητες τους.

Επίσης, αποτελεί ευθύνη της Διοίκησης της «Exodos Travel ΕΕ» να εξασφαλίζει ότι η Πολιτική Ποιότητας / Ασφάλειας της Πληροφορίας είναι κοινοποιημένη, κατανοητή και εφαρμόσιμη από το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού της Εταιρίας, με απώτερο σκοπό τη συνεχή, σταθερή ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας της με αταλάντευτη προσήλωση στις αρχές της και την διαρκή προσφορά στους πελάτες της υπηρεσιών αρίστης ποιότητας.

Γενικός Διευθυντής
Περιστέρι, 03.08.18